Bài 1:  Nhiều thay đổi tích cực

Nền nông nghiệp “mới”: Kỳ vọng của nông dân
Bài 1: Nhiều thay đổi tích cực 

Sau 5 năm thực hiện chủ trương cơ cấu lại nền nông nghiệp, Tây Ninh đã có nhiều nét mới. Trong cái “mới” đó có giá trị tích cực và có cả những hạn chế cần đánh giá lại cũng như thận trọng xem xét triển khai, thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.