Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo: Triển khai thực hiện “Năm Thanh niên tình nguyện 2014”

Cập nhật ngày: 23/02/2014 - 03:44

Triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Thông báo số 64-TB/VPTW, ngày 24.12.2013 của Văn phòng Trung ương Đảng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên. Thông qua việc thực hiện, đẩy mạnh củng cố, kiện toàn tổ chức đoàn thanh niên các cấp, nhất là chi đoàn, chi hội Liên hiệp Thanh niên ấp (khu phố); tiếp tục phát triển đoàn viên, hội viên trên địa bàn dân cư, trong các khu, cụm công nghiệp.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn căn cứ Đề án “Năm Thanh niên tình nguyện” của Trung ương Đoàn, Nghị quyết năm 2014 của Tỉnh uỷ, tình hình thực tế của lực lượng đoàn viên, thanh thiếu niên trong tỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể và chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành có liên quan triển khai, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng và các chương trình, dự án giao cho đoàn thanh niên chủ trì.

Các cấp uỷ Đảng chỉ đạo Đoàn thanh niên cấp mình xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện đạt kết quả “Năm Thanh niên tình nguyện” phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị. Chú ý chăm lo, xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên vững mạnh, bảo đảm vai trò nòng cốt trong các tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tạo điều kiện, hỗ trợ và phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai tốt các hoạt động “Năm Thanh niên tình nguyện”; đồng thời, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí cho Đoàn thanh niên cùng cấp triển khai “Năm Thanh niên tình nguyện” ở cấp mình theo kế hoạch.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của “Năm Thanh niên tình nguyện”; đồng thời tích cực phối hợp và hỗ trợ tổ chức Đoàn thanh niên cùng cấp triển khai thực hiện các hoạt động theo kế hoạch đề ra.

MINH NGUYỄN