Pháp luật   Bạn đọc

Cần có hướng dẫn cụ thể việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Cập nhật ngày: 06/10/2018 - 11:36

BTN - Thời gian qua, người dân thắc mắc, nơi có đất được hiểu là nơi nào, ngành chức năng cần có văn bản giải thích, hướng dẫn cụ thể để tránh trường hợp cán bộ, công chức yêu cầu người dân đi lại xác nhận ở nhiều nơi, gây phiền hà và mất thời gian.

Thời gian qua, việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân có trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại Nghị định 01/2017/NÐ-CP ngày 6.1.2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2014/NÐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Ðất đai, đến nay vẫn chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể. Chính vì thế, trong quá trình thực hiện tại cấp xã, mỗi xã có nhận định khác nhau về vấn đề này, dẫn đến hướng dẫn người dân đi lại nhiều lần.

 

Theo đó, đối với trường hợp người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lúa có hộ khẩu khác địa phương thì phải thông qua sự xác nhận của địa phương nơi cư trú. Còn trường hợp người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có đất nông nghiệp nơi cư trú thì phải thông qua sự xác nhận ở địa phương nơi có đất nông nghiệp.

Thời gian qua, người dân thắc mắc, nơi có đất được hiểu là nơi nào, ngành chức năng cần có văn bản giải thích, hướng dẫn cụ thể để tránh trường hợp cán bộ, công chức yêu cầu người dân đi lại xác nhận ở nhiều nơi, gây phiền hà và mất thời gian.

Theo UBND tỉnh, trường hợp người sử dụng đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lúa có hộ khẩu khác địa phương, thì phải xác định tại nơi có hộ khẩu thường trú sau khi có xác nhận tại nơi có đất, được quy định tại Khoản 30 Ðiều 3 Luật Ðất đai năm 2013

Cụ thể, tại Khoản 30, Ðiều 3 Luật Ðất đai 2013 quy định “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó.

Tại Khoản 2, Ðiều 2 Nghị định 01/2017/NÐ-CP quy định “việc xác nhận nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được thực hiện theo quy định tại Khoản 30 Ðiều 3 Luật Ðất đai 2013.

Khi thực hiện giao đất, đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi, UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận hộ gia đình, cá nhân có thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp theo từng trường hợp cụ thể được quy định tại điều luật này của Nghị định.

Ðồng thời tại Ðiều 3 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định về việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, trong đó quy định việc xác nhận cho từng trường hợp; các căn cứ để xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; căn cứ để xác định hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp...

Trước kiến nghị của người dân, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn từng trường hợp cụ thể về việc xác nhận nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất theo quy định của pháp luật.

THẾ NHÂN