Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch muốn “phi chính trị hoá” quân đội ta

Cập nhật ngày: 05/11/2018 - 18:44

BTN - Bằng nhiều ngón đòn, chiêu thức, giọng điệu khác nhau, toàn bộ nội dung chống phá cốt lõi của chúng tập trung vào cái “gốc” chính trị của quân đội ta, làm cho quân đội ta mất phương hướng về chính trị, xa rời bản chất cách mạng, lý tưởng, mục tiêu chiến đấu, rệu rã về tổ chức, mơ hồ giữa bạn và thù.

Trong những năm qua cũng như hiện nay, các thế lực thù địch ráo riết thực hiện chiến lược “Diễn biến hoà bình” ở nước ta trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội và quốc phòng - an ninh… hòng đạt được mục tiêu cuối cùng là xoá bỏ Ðảng Cộng sản Việt Nam, xoá bỏ con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Ðảng, nhân dân ta đã lựa chọn.

Ðặc biệt, chúng cho rằng, Ðảng Cộng sản Việt Nam còn đứng vững là do vẫn nắm được lực lượng vũ trang. Nếu làm cho lực lượng vũ trang biến chất, Ðảng Cộng sản Việt Nam sẽ mất chỗ dựa, mất đi một công cụ bảo vệ đắc lực, khi đó, Ðảng Cộng sản Việt Nam sẽ tan rã. Vì thế, đối với quân đội ta, chúng luôn hô hào, xuyên tạc rằng: quân đội là của quốc gia, dân tộc, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của một đảng phái, lực lượng chính trị nào; nhiệm vụ của quân đội là chiến đấu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, bảo vệ nhân dân, phục vụ nhân dân chứ không cần bảo vệ Ðảng, bảo vệ chế độ.

Ðây chính là một trong những luận điệu để thực hiện âm mưu “phi chính trị hoá” quân đội ta, một âm mưu cực kỳ nham hiểm của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta, nhằm làm biến chất bản chất giai cấp công nhân và lái chính trị của quân đội ta sang chính trị tư sản; làm cho quân đội ta không còn là quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, không còn là quân đội của dân, do dân và vì dân nữa.

Bằng nhiều ngón đòn, chiêu thức, giọng điệu khác nhau, toàn bộ nội dung chống phá cốt lõi của chúng tập trung vào cái “gốc” chính trị của quân đội ta, làm cho quân đội ta mất phương hướng về chính trị, xa rời bản chất cách mạng, lý tưởng, mục tiêu chiến đấu, rệu rã về tổ chức, mơ hồ giữa bạn và thù.

Trong khi đó, quân đội ta từ khi thành lập tới nay, Ðảng ta luôn khẳng định: chính trị là vận mệnh của quân đội cách mạng; nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam là xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt.

Chính trị của quân đội ta được thể hiện qua một số nội dung gồm: chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Ðảng Cộng sản Việt Nam là nền tảng tư tưởng, lý luận, kim chỉ nam cho mọi hoạt động xây dựng, chiến đấu của quân đội ta; mục tiêu chiến đấu của quân đội là mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Ðảng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; quân đội ta thực hiện chức năng chiến đấu, công tác, lao động sản xuất trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; việc giải quyết các mối quan hệ chính trị - xã hội của quân đội theo lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Ðảng Cộng sản Việt Nam.

Theo đó, mối quan hệ, gắn bó giữa quân đội với Ðảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, với nhân dân… là những mối quan hệ cơ bản, biểu hiện sâu sắc chính trị của quân đội. Mọi hoạt động xây dựng, chiến đấu của quân đội luôn tuân thủ đúng Hiến pháp và pháp luật; chính trị của quân đội ta còn thể hiện ở tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ và kỷ luật; ở việc xây dựng, củng cố, giữ vững mối quan hệ máu thịt với nhân dân, luôn quên mình và tận hiếu với nhân dân; ở tinh thần đoàn kết quốc tế, kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính với tinh thần quốc tế trong sáng; ở thái độ đối với kẻ thù của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đó là tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận thức rõ kẻ thù cùng âm mưu, bản chất phản động của chúng, nêu cao lòng căm thù giặc sâu sắc, ý chí kiên cường chiến đấu với mọi kẻ thù để bảo vệ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Ðể thực hiện âm mưu “phi chính trị hoá” quân đội, các thế lực thù địch thường sử dụng các thủ đoạn sau: xuyên tạc, phủ định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu và bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội ta; phá hoại nền tảng tư tưởng của quân đội ta; phủ định sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam; tìm cách “can dự” sâu vào quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội và chức năng, nhiệm vụ của quân đội; phá hoại mối quan hệ mật thiết giữa quân đội với nhân dân; phá hoại tình đoàn kết quốc tế của quân đội; triệt để sử dụng các phương tiện truyền thông, các hình thức thủ đoạn để xuyên tạc, kích động, chống phá.

Tính chất nguy hiểm và tác hại của âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hoá” quân đội là rất rõ ràng. Nó tác động, ảnh hưởng rộng lớn và ngày càng mạnh mẽ không những đối với quân đội mà còn đối với cả xã hội; không những đối với nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ quân đội mà còn đối với nhận thức, tư tưởng, tình cảm của các tầng lớp nhân dân; không những đối với sự nghiệp xây dựng quân đội mà còn đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới của đất nước ta.

Dù trong thực tiễn hiện nay, âm mưu, thủ đoạn “Phi chính trị hoá” quân đội của các thế lực thù địch ở nước ta khó thực hiện được, song chúng ta vẫn phải luôn đề cao cảnh giác, chủ động, tích cực phòng và chống “Phi chính trị hoá” quân đội. Trước hết, phải đẩy mạnh ngăn chặn, phòng ngừa thông qua việc chăm lo xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tăng cường sức “đề kháng”, khả năng “miễn dịch” của cán bộ, chiến sĩ trước âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hoá” quân đội.

Thứ hai, phải tỉnh táo, phát hiện, kiên quyết đấu tranh vạch trần bản chất phản động, tính chất phản khoa học của âm mưu “phi chính trị hoá” quân đội; tuyệt đối không có quân đội “đứng ngoài chính trị”, quân đội “trung lập về chính trị”, quân đội “phi giai cấp”.

Ðấu tranh phòng, chống “phi chính trị hoá” quân đội là một hoạt động quan trọng và rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sức mạnh của cả hệ thống chính trị; của hệ thống tổ chức Ðảng, tổ chức chỉ huy, của mọi cán bộ, chiến sĩ đơn vị quân đội cùng hệ thống cấp uỷ, tổ chức Ðảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và nhân dân. Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Ðến nay, trải qua gần 74 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và mãi mãi là nền tảng tư tưởng của Ðảng vẫn luôn được giữ vững và phát huy trong quân đội; Ðảng Cộng sản Việt Nam luôn là tổ chức duy nhất lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Xuân Thu

Chuyên trang do Ban Biên tập Báo Tây Ninh phối hợp cùng các LLVT trên địa bàn tỉnh thực hiện. Kỳ này: Sư đoàn Bộ binh 5