Kinh tế   Đời sống đô thị

Chấn chỉnh, đẩy mạnh công tác quy hoạch xây dựng 

Cập nhật ngày: 17/09/2017 - 11:06

BTNO - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về chấn chỉnh, đẩy mạnh công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Một trường hợp xây dựng trái phép bị ngành chức năng đình chỉ- Ảnh minh họa.

Công tác quy hoạch xây dựng (QHXD) có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, các địa phương.

Trong những năm qua, Sở Xây dựng cùng với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã thực hiện công tác quy hoạch đô thị, QHXD khu chức năng đặc thù và QHXD nông thôn (gọi chung là QHXD) đạt được những kết quả nhất định, làm tiền đề, cơ sở để triển khai các dự án đầu tư nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội, góp phần phát triển đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Tuy nhiên, trong thời gian qua vẫn còn tồn tại những bất cập, hạn chế trong công tác QHXD như: Chất lượng công tác lập QHXD còn thấp, chưa bảo đảm tính dự báo và khả thi dẫn đến quy hoạch sau khi được phê duyệt phải điều chỉnh tổng thể và điều chỉnh cục bộ nhiều lần (phổ biến nhất là quy hoạch đô thị thành phố Tây Ninh); mỗi lần điều chỉnh đều theo ý chí chủ quan, chạy theo sự vụ, sự việc, không bảo đảm chỉ tiêu, cơ cấu sử dụng đất của đồ án quy hoạch được duyệt.

Công tác phối hợp trong lập, triển khai thực hiện giữa các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác với QHXD chưa thể hiện sự đồng bộ và khoa học; chất lượng thẩm định chưa cao. Việc triển khai, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng không tuân thủ QHXD được duyệt.

 Bên cạnh đó, khâu quản lý QHXD còn lỏng lẻo; chưa thực hiện rà soát QHXD định kỳ theo quy định; chưa sửa đổi, bổ sung kịp thời quy định pháp luật có liên quan dẫn đến bất cập trong việc triển khai thực hiện QHXD trên thực tế, làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của nhân dân; gây nên tình trạng ngập úng cục bộ tại đô thị và nông thôn.

Những trở ngại trong công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý đất đai đô thị xuất phát từ tình trạng phân lô, tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong đô thị nhưng chưa tuân thủ quy hoạch đô thị được duyệt.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan. Trong đó thể hiện rõ năng lực của các tổ chức tư vấn còn hạn chế, do chưa am hiểu và nghiên cứu sâu địa bàn lập quy hoạch, chưa sâu sát trong công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng để bảo đảm tính dự báo và khả thi.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác thẩm định quy hoạch thiếu trầm trọng, chưa có đủ công chức chuyên ngành QHXD ở các cấp; điều kiện làm việc kiêm nhiệm, áp lực công việc thường quá tải lại không được cập nhật kiến thức một cách thường xuyên, kịp thời.

Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, do ngân sách hạn chế, chưa thu hút đầu tư đạt kế hoạch nên không thể triển khai các dự án đầu tư một cách đồng bộ, đầy đủ theo QHXD được duyệt.

Đặc biệt, trên thực tế các chủ thể quản lý QHXD đều không phân kỳ đầu tư nên không có kế hoạch thực hiện cụ thể từng loại quy hoạch cho từng năm và từng giai đoạn trên địa bàn do mình quản lý, dẫn đến tình trạng quy hoạch treo, không khả thi.

Công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân trong việc thực hiện quy hoạch và việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý trật tự xây dựng đô thị chưa được các cấp chính quyền quan tâm, thực hiện tốt.

Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về chấn chỉnh, đẩy mạnh công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng.

Theo đó, Sở Xây dựng phải tăng cường công tác hướng dẫn, nâng cao chất lượng công tác lập QHXD của các huyện, thành phố; hướng dẫn, công bố năng lực hoạt động của các tổ chức tư vấn có kinh nghiệm và uy tín trong công tác lập quy hoạch để địa phương có cơ sở lựa chọn; hướng dẫn củng cố và nâng cao năng lực tổ chức tư vấn lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh; nâng cao vai trò chủ trì, phối hợp trong công tác lập, triển khai thực hiện với các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông và các quy hoạch ngành khác khi lập QHXD...

UBND các huyện, thành phố xây dựng và thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch thực hiện QHXD, chương trình phát triển đô thị, nông thôn, khu chức năng đặc thù thuộc địa bàn quản lý theo QHXD được duyệt bằng các giải pháp chủ yếu như: tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực và trình độ chuyên môn về QHXD, quản lý xây dựng theo đề án vị trí việc làm.

Tổ chức phân kỳ thực hiện QHXD bằng kế hoạch cụ thể cho từng năm, giai đoạn trung hạn và dài hạn kết hợp rà soát định kỳ theo quy định pháp luật để điều chỉnh kịp thời, đồng bộ với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm tăng cường tính khả thi của QHXD được duyệt, hạn chế tình trạng quy hoạch treo làm ảnh hưởng đến quyền lợi và đời sống của nhân dân.

Tích cực tìm kiếm đối tác, nhà đầu tư để triển khai các dự án theo QHXD được duyệt bên cạnh nguồn vốn ngân sách được phân bổ một cách hợp lý theo phân kỳ, kế hoạch thực hiện cho từng giai đoạn cụ thể kết hợp với sự hỗ trợ từ nguồn vốn Trung ương và các nguồn vốn huy động khác.

Tăng cường đôn đốc, chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến nhân dân các quy định của pháp luật về QHXD; nâng cao ý thức, nhận thức của cộng đồng về chấp hành trật tự  xây dựng.

Kiên quyết xử lý vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng không đúng với quy hoạch, xây dựng không phép hoặc xây dựng sai giấy phép xây dựng; điều chỉnh QHXD không đúng quy định; phân lô, tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong đô thị nhưng chưa tuân thủ quy hoạch đô thị được duyệt...

Đình Chung