Hai loài ruồi bọ cạp hiếm gặp tìm thấy ở Việt Nam

Hai loài ruồi bọ cạp mới thuộc Bộ cánh dài Mecopetera vừa được phát hiện ở Nha Trang, Lâm Đồng, Cao Bằng và Ninh Bình.