Không smartphone, cứu cánh nào dành cho BlackBerry?

BlackBerry sẽ tập trung nhiều hơn vào mảng phần mềm, trong khi đó, mảng phần cứng sẽ được một bên thứ ba đảm nhiệm.