Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần cao su 1- 5 Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 10/01/2017 - 14:01

BTNO - Công ty cao su 1-5 Tây Ninh vừa tiến hành Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cao su 1-5 Tây Ninh.

Thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp lại và cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, ngày 20.10.2014 tỉnh có quyết định về việc triển khai cổ phần hóa tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) Cao su 1-5 Tây Ninh.

Sau một thời gian triển khai xác định giá trị doanh nghiệp, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Cao su 1-5 Tây Ninh thành Công ty Cổ phần Cao su 1-5 Tây Ninh với vốn điều lệ là 241,9 tỷ đồng.

Ra mắt các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cao su 1- 5 Tây Ninh.
Số cổ phần mà công ty phát hành là 24.190.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Cổ phần nhà nước nắm giữ, tương ứng với 65% vốn điều lệ. Còn lại chào bán cho người lao động theo tiêu chuẩn thâm niên, người lao động theo cam kết làm việc lâu dài và chào bán công khai ra ngoài cho nhà nhà đầu tư chiếm 32,47%.

Diện tích vườn cây đang khai thác của Công ty tại thời điểm năm 2016 gần 254 ha, trong đó Nông trường Cao su Suối Dây hơn 183 ha và vườn cây lẻ hơn 70 ha.

 Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm 3 thành viên, bầu Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc công ty. Theo đó, ông Phan Văn Hùng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Hồng Châu giữ chức Giám đốc Công ty.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết đại hội; kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017 - 2019; Tờ trình về chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty và Thư ký công ty...

Ông Nguyễn Văn Đước - Giám đốc Sở Tài chính Tây Ninh cho biết, đây là đơn vị thuộc tỉnh cuối cùng được cổ phần hóa.

Hải Nam