Xã hội   Giáo dục

Hoà Thành:

Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng 

Cập nhật ngày: 14/06/2018 - 19:38

BTNO - Qua 2 năm triển khai thực hiện, đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" ở Hòa Thành phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng trên cơ sở xây dựng phong trào gia đình, dòng họ, cộng đồng khuyến học.

Sau thời gian triển khai thí điểm tại xã Long Thành Trung, 2 năm qua, huyện Hòa Thành tiếp tục nhân rộng, xây dựng đại trà các mô hình học tập ra toàn huyện.

Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi trên địa bàn huyện Hòa Thành.

Đến nay, toàn huyện có 20.381 gia đình được công nhận "Gia đình học tập", 1 "Họ đạo học tập", 1 cộng đồng học tập cấp xã, 11 "Dòng họ học tập", 45 "Đơn vị học tập".

Các xã đã công nhận 261 đơn vị học tập; 13 ấp, khu phố công nhận "Cộng đồng học tập", tạo động lực gắn công tác khuyến học với phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh đó, huyện đã xây dựng các mô hình học tập và đào tạo nghề gắn với nhu cầu học của người dân địa phương. Các hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn từng bước đáp ứng nhu cầu học tập, tìm hiểu thông tin, nâng cao trình độ của người dân, từ đó thúc đẩy phong trào học tập trong nhân dân, khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học.

Hằng năm, huyện vận động xã hội hóa giáo dục, tặng quà cho học sinh giỏi; tặng học bổng, tập, viết cho học sinh nghèo; tuyên dương học sinh thi đậu vào các trường cao đẳng, đại học.

Năm 2018, huyện Hòa Thành tiếp tục triển khai Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó tập trung truyền và nhân rộng các mô hình học tập, vận động gia đình trong dòng họ tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, khuyến học, góp phần xây dựng xã hội học tập ở cơ sở.

Võ Liêm