Nghị quyết Tỉnh uỷ năm 2018:

GRDP tăng 8% trở lên 

Cập nhật ngày: 03/01/2018 - 19:54

BTNO - Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa ký ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh uỷ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Với mục tiêu phát triển kinh tế ổn định, bền vững; phát triển văn hoá – xã hội cơ bản đáp ứng yêu cầu của người dân; các vấn đề xã hội được quan tâm, giải quyết, các chính sách xã hội được bảo đảm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... năm 2018.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra một số chỉ tiêu cụ thể, trong đó tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP- giá so sánh 2010) tăng 8% trở lên, GRDP bình quân đầu người 2.600 USD, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 6.907 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu tăng 22%, nhập khẩu tăng 20%, tỷ lệ tổ chức đảng đạt “trong sạch vững mạnh” đạt 50%, tỷ lệ đảng bộ xã biên giới đạt mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên đạt 90%; không có tổ chức đảng yếu kém; phát triển đảng viên đạt 1.430 đảng viên…

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về kinh tế - xã hội, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, các chính sách, giải pháp của Quốc hội và Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018, nhất là thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 21/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về tình hình kinh tế -xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang phát biểu tại một Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Chủ động rà soát, phân tích các nguồn thu ngân sách nhà nước, tránh thất thu, tập trung thu đạt kế hoạch đề ra; quản lý chặt chẽ, kiểm soát nguồn chi, giảm chi thường xuyên. Tập trung nguồn lực xây dựng các công trình trọng điểm, thiết yếu, nhất là các khu vực có tiềm năng phát triển và giải quyết các ách tắc về kết cấu hạ tầng giao thông.
 
Tăng cường xúc tiến, tiếp thị, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh địa phương, kêu gọi đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính trong hoạt động của các cơ quan chính quyền.

Phát triển hiệu quả văn hoá, xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hoà với phát triển kinh tế. Tiếp tục xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá dân tộc. Thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo, bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, bảo đảm việc thực hiện các quyền của trẻ em; tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên.

Phát triển phong trào thể dục, thể thao, nâng cao thể chất của con người Việt Nam. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; đặc biệt chú trọng chất lượng công tác đào tạo nghề.

Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn chặt với thế trận an ninh nhân dân. Triển khai đồng bộ, đúng lộ trình Đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy, nổ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân.

Tập trung triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Phát huy dân chủ cơ sở; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện tốt công tác dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng Đảng theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ, nhất là thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ đúng cơ cấu, quy chế, quy trình, thủ tục. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; tiếp tục đổi mới công tác triển khai, quán triệt, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém, chú trọng phát triển Đảng trong đội ngũ công nhân, dân tộc thiểu số, vùng biên giới điều kiện kinh tế khó khăn.

Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, đúng thực chất việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017…

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao các cấp uỷ, tổ chức đảng và các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết tại cấp, ngành, địa phương, đơn vị. Đề ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại, yếu kém, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra trong năm 2018.

Tố Tuấn