Tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.