Tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư mới

UBND tỉnh giao Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án này, và hỗ trợ Công ty cổ phần phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp Tây Ninh tính toán, thương lượng với nhà đầu tư mới hoàn trả chi phí công ty này đã đầu tư vào dự án.