Tổ chức lại sản xuất theo hướng an toàn, chuỗi giá trị

Theo UBND huyện, năm 2018, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 9.243 tỷ đồng, đạt 100,7% kế hoạch, tăng 10,89% so với năm trước.