• Chuyện quản lý
    Không có chi phí bảo trì nào chịu nổi !

    Không có chi phí bảo trì nào chịu nổi !

    Một đại biểu kết luận, phải thẳng thắn nhìn nhận và quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế ngay từ cái gốc của vấn đề mới giải quyết hiệu quả bức xúc về thực trạng hạ tầng giao thông hiện nay. Chứ nếu chỉ giải quyết phần ngọn, chờ đường hư rồi sửa thì “không có chi phí bảo trì nào chịu nổi”.

    27-05-2018 Chuyện quản lý