Hạn chế rủi ro tín dụng chính sách xã hội

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát các nguồn vốn ngân sách địa phương, các chương trình tín dụng CSXH, tuân thủ nội quy, quy chế, quy định nghiệp vụ trong chỉ đạo, điều hành.