Kết nối giao thương - cơ hội phát triển hàng hoá của tỉnh

Kết nối giao thương sẽ kết nối được cung - cầu hàng hoá, góp phần bảo đảm đầu ra cho sản phẩm thế mạnh giữa các tỉnh, thành với nhau.