Nếu tiết kiệm điện, mỗi năm ngành công nghiệp có thể giảm chi phí 1.600 tỷ đồng

Mỗi năm ngành công nghiệp có thể giảm chi phí 1.600 tỷ đồng nhờ tiết kiệm điện, do đó, tiết kiệm điện là giải pháp rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh nguy cơ thiếu điện hiện hữu.