Niên độ 2019-2020, TTC Sugar đặt mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu

Ngày 14.10, Công ty Cổ phần Thành Thành Công- Biên Hòa (TTC Sugar) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, niên độ 2018-2019.