Thực hiện đo thời gian giải phóng hàng

Theo Cục Hải quan tỉnh, kết quả đo thời gian giải phóng hàng đạt chỉ tiêu đề ra tại kế hoạch cải cách phát triển hiện đại hoá Cục Hải quan tỉnh giai đoạn 2016-2020, đó là “Thời gian thông quan hàng hoá qua biên giới dưới 36 giờ đối với hàng hoá xuất khẩu, 41 giờ đối với hàng hoá nhập khẩu”.