Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu chưa niêm yết thời gian bán hàng theo quy định

Nghị định số 83/2014/NÐ-CP ngày 3.9.2014 của Chính phủ quy định kinh doanh xăng dầu phải niêm yết thời gian bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo đúng quy định.