Tây Ninh xử lý triệt để chất thải y tế

Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch xử lý triệt để chất thải y tế (gồm rác thải và nước thải) trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, chất thải y tế nguy hại được xử lý theo mô hình cụm cơ sở y tế.