Không thể chần chừ

Tiềm năng của TMÐT Việt Nam còn rất lớn. Tuy nhiên, thị trường TMÐT ở Việt Nam chưa phát triển tương xứng. So với sự phát triển chung của thế giới về TMÐT, Việt Nam vẫn còn tụt hậu và còn nhiều bất cập.