Tập trung sản xuất giống lúa OM 5451

Hiện nay, huyện Gò Dầu đang tập trung sản xuất giống lúa OM 5451 ở cả hai mô hình sản xuất lúa chất lượng cao và mô hình nhân giống lúa xác nhận. Ðây là giống lúa phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu ở địa phương, cho năng suất khá cao.