Phấn đấu đến năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm hơn 30%

Phấn đấu bình quân giá trị sản phẩm thu hoạch trên diện tích đất trồng trọt áp dụng công nghệ cao đến năm 2020 đạt từ 200 triệu đồng/ha trở lên và đến năm 2030 đạt 300 triệu đồng/ha trở lên; tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 chiếm trên 30% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện và đến năm 2030 đạt 50%...