Từ khi có Tổ hợp tác máy cày xã Thạnh Đức (huyện Gò Dầu), nông dân canh tác trên cánh đồng thuộc hai ấp Bến Đình và Bến Mương không phải nặng lo việc tìm thuê máy cày làm đất để sạ lúa.