Luật Chăn nuôi giúp kiểm soát được quy mô chăn nuôi và có quy hoạch

Luật Chăn nuôi ra đời không chỉ góp phần vào việc bảo đảm vấn đề về môi trường mà còn giúp quản lý ngành chăn nuôi một cách có cơ sở khoa học và có định hướng rõ ràng.