Tăng cường kiểm soát loài tôm hùm nước ngọt

Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, tránh các tác động của tôm hùm nước ngọt tới nền kinh tế.