Hộ chăn nuôi nhỏ lẻ khó thực hiện đúng quy định về bảo vệ môi trường

Theo Nghị định 18/2015 của Chính phủ, hộ chăn nuôi có quy mô chuồng trại từ 50m2 trở lên phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.