Tập huấn cho cán bộ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

(BTNO)- Lớp tập huấn do giảng viên của Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II (TP.HCM) trực tiếp hướng dẫn.