Tây Ninh vượt chỉ tiêu Nghị quyết về số xã đạt chuẩn

Đến tháng 9.2019, đã có 36 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (trong đó có 8 xã biên giới), chiếm 45% số xã toàn tỉnh. Theo kế hoạch của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, năm 2019 sẽ có thêm 6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 42 xã (đạt 52,5% tổng số xã trên địa bàn tỉnh), vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.