Bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi tích cực

Thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng nông thôn được cải thiện ở rất nhiều nơi. Thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, đặc biệt là tình hình xã hội ổn định, hệ thống chính trị được tăng cường.