Điện lực Tây Ninh:

Năm 2017 phát triển thêm gần 19.000 khách hàng

Cập nhật ngày: 07/02/2018 - 10:44

BTN - Công ty Ðiện lực Tây Ninh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017. Trong năm qua, Công ty Ðiện lực đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích người lao động.

Năm 2017, công ty bảo đảm cung cấp đủ nguồn điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong quá trình hoạt động, công ty và các đơn vị rất nỗ lực trong công tác kinh doanh và nâng cao các chất lượng dịch vụ điện. Toàn công ty phát triển thêm 18.879 khách hàng, có 163 dịch vụ bán lẻ điện năng trên địa bàn các xã, phường; tổng số khách hàng giao cho dịch vụ bán lẻ điện năng đạt 294.188 khách hàng.

Ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của ngành Ðiện lực trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế như: tiến độ triển khai một số công trình lưới điện thực hiện chậm so với kế hoạch; công tác đầu tư nâng cấp, sửa chữa lưới điện nhìn chung chưa đáp ứng được nhu cầu, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa.

Trong năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng đề nghị ngành Ðiện lực cần chú trọng thực hiện tốt một số nội dung: cần tranh thủ các nguồn vốn có được để đầu tư, cải tạo lưới điện nông thôn, nâng cao chất lượng điện, đáp ứng nhu cầu của người dân, đặc biệt là các hộ đầu tư cấp huyện; cần thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế sự cố lưới điện, chú ý việc cấp điện ổn định, liên tục, chất lượng cao cho các khu công nghiệp, các đơn vị sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân các biện pháp an toàn trong việc sử dụng điện.

                                                                                            THANH NHI