Những nét nổi bật của hoạt động HĐND tỉnh năm 2017 

Cập nhật ngày: 05/02/2018 - 06:23

BTN - Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề, việc chọn nội dung giám sát rất phù hợp với thực tiễn địa phương (giám sát triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030), kết quả giám sát làm cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tham khảo, đề ra chủ trương và định hướng phát triển du lịch trong những năm tới.

Ông Nguyễn Thành Tâm- Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu về giám sát đất công năm 2017.jpg

Ông Nguyễn Thành Tâm- Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu về giám sát đất công trong tỉnh.

Năm 2017, năm thứ hai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các luật có liên quan đến hoạt động HĐND, trên cơ sở quy định, luật và kinh nghiệm thực tiễn, HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Trong năm, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 3 kỳ họp (1 kỳ họp chuyên đề, 2 kỳ họp thường lệ lần thứ 4 và thứ 6). Để chuẩn bị kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh chủ động phối hợp với UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh thống nhất nội dung trình kỳ họp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan được phân công chủ trì xây dựng báo cáo, các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, đôn đốc nhắc nhở bảo đảm các điều kiện về thời gian, quy trình xây dựng văn bản.

Tại 3 kỳ họp của năm 2017, HĐND tỉnh đã ban hành 36 nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật và văn bản cá biệt. Quy trình ban hành nghị quyết cơ bản bảo đảm đúng quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các nghị quyết được ban hành đã tạo cơ chế huy động các nguồn lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hoạt động giám sát, khảo sát tăng về số lượng và nâng cao chất lượng. Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề, việc chọn nội dung giám sát rất phù hợp với thực tiễn địa phương (giám sát triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030), kết quả giám sát làm cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tham khảo, đề ra chủ trương và định hướng phát triển du lịch trong những năm tới.

Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh đã tổ chức 11 cuộc giám sát chuyên đề, đã có 18 kiến nghị đối với Trung ương và 86 kiến nghị đối với UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

Điểm nổi bật trong hoạt động giám sát năm 2017, nhất là thẩm tra nội dung trình kỳ họp là ngoài nghiên cứu tờ trình của đơn vị, Thường trực HĐND tỉnh còn yêu cầu các Ban khảo sát nắm tình hình thực tế ở cơ sở nhằm bổ sung, điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế địa phương (dự thảo nghị quyết phân cấp nhiệm vụ chi sự nghiệp môi trường), hoặc đối với nội dung còn có ý kiến khác nhau giữa cơ quan trình và cơ quan thẩm tra, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu (nghị quyết về mức hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo).

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh còn chú trọng công tác hậu kiểm qua giám sát, qua đó cho thấy các kiến nghị được UBND tỉnh và các sở, ngành đồng tình, có giải pháp khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức được 2 phiên giải trình tại phiên họp thường kỳ. Đây là hoạt động mới, nội dung giải trình tập trung những vấn đề vướng mắc, bức xúc ở địa phương, cụ thể là: việc thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo các xã biên giới (theo Chương trình 135, nay là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020); về tình hình sử dụng biên chế và công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Công tác chuẩn bị khá kỹ, tổ chức khảo sát thực tế nắm thông tin, có báo cáo cụ thể chỉ rõ những vấn đề bất cập đang diễn ra trong thực tế, làm cơ sở cho đại biểu đặt vấn đề.

Phiên giải trình diễn ra sôi nổi, phản ánh được những vấn đề còn nhiều bất cập, những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm. Qua giải trình làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng nêu trên. Kết luận phiên giải trình giúp cho các cơ quan chức năng địa phương rút kinh nghiệm trong quản lý điều hành, kịp thời có giải pháp khắc phục những thiếu sót, hạn chế, bất cập.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh còn tổ chức khảo sát những vấn đề bức xúc qua kiến nghị cử tri, nắm tình hình thực tế để đặt vấn đề chất vấn các sở, ngành, nội dung chất vấn có tính thuyết phục cao, đại biểu tham gia chất vấn tích cực, cơ quan chức năng nhận trách nhiệm, hứa kiểm tra xử lý (tình trạng lãng phí trang thiết bị dạy nghề ở các Trung tâm Giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố).

Ngoài ra, để phát huy vai trò của tổ đại biểu HĐND tỉnh, trong năm có 5 tổ đại biểu có kế hoạch giám sát những vấn đề bức xúc ở nơi ứng cử, giúp địa phương khắc phục những vướng mắc phát sinh trong thực tế.

Để kịp thời giải quyết những công việc phát sinh giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghiên cứu, tổ chức khảo sát một số dự án và thống nhất cho chủ trương giải quyết kịp thời 34 nội dung liên quan đến điều hành tài chính ngân sách, đầu tư công, thực hiện Luật Đất đai, thực hiện các cơ chế, chính sách bảo đảm an ninh xã hội theo tờ trình của UBND tỉnh, bảo đảm theo trình tự, thủ tục và báo cáo ra HĐND tỉnh phiên họp cuối năm xem xét bằng nghị quyết (100% đại biểu có mặt đã nhất trí thông qua).

Thường trực HĐND tỉnh chủ động phối hợp Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri, đã tổ chức 4 đợt tiếp xúc cử tri và nhận được 268 ý kiến, kiến nghị của cử tri trong toàn tỉnh; đã chuyển 239 kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời cử tri và chuyển 29 kiến nghị đến các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết. Qua rà soát nội dung trả lời, Thường trực HĐND tỉnh đã có 2 văn bản yêu cầu UBND tỉnh trả lời lại 28 nội dung chưa rõ, chưa đúng.

Đồng thời, tổ chức giám sát giải quyết kiến nghị cử tri hoặc một số tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức khảo sát thực tế để Thường trực HĐND tỉnh có đủ cơ sở kết luận giám sát, đồng thời đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết lại cho rõ ràng, đầy đủ, được cử tri đồng tình.

Ngoài thực hiện nội dung tiếp công dân, Thường trực HĐND tỉnh còn tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh cùng tham gia tiếp công dân, đã có 11 đại biểu tham gia tiếp công dân định kỳ (47 lượt công dân); ngoài ra, đại biểu HĐND tỉnh còn tiếp riêng lẻ theo yêu cầu công dân. 

Bên cạnh kết quả đạt được, HĐND tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: công tác phối hợp hoạt động giữa Thường trực, các Ban HĐND có lúc, có việc chưa nhịp nhàng, còn trùng lắp đối tượng chịu sự giám sát, khảo sát; nhiều đơn vị được giám sát chuẩn bị báo cáo chưa đáp ứng yêu cầu; một số kiến nghị qua giám sát thiếu cụ thể, khó thực hiện; việc thực hiện kiến nghị qua giám sát còn chậm, làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả giám sát.

Hoạt động giám sát thường xuyên theo quy định pháp luật chưa bài bản, nhất là giám sát việc chấp hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND cùng cấp, HĐND cấp dưới vẫn còn hạn chế. Một số đại biểu, tổ đại biểu HĐND tỉnh chưa phát huy được hết vai trò, trách nhiệm, quyền hạn theo luật định.

HĐND tỉnh làm việc về giám sát đất công.JPG

HĐND tỉnh làm việc về giám sát đất công.

Quán triệt nội dung Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế xã hội năm 2018, HĐND tỉnh đã đề ra kế hoạch thực hiện tập trung vào các nội dung: chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2018 theo quy định, nhất là bảo đảm quy trình ban hành các nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ nghị quyết, kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2018; tổ chức tốt các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh định kỳ hằng tháng; tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh; xây dựng kế hoạch và tổ chức hiệu quả hoạt động tiếp công dân; thực hiện tốt công tác rà soát, tự kiểm tra các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành; hướng dẫn và bảo đảm các điều kiện hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh; chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Với những nét nổi bật trong hoạt động công tác năm 2017, HĐND tỉnh đã khẳng định quyết tâm nâng cao chất lượng hoạt động, đã và đang dần được cụ thể hoá, hứa hẹn thu được những kết quả khả quan, góp phần xây dựng chính quyền địa phương ngày càng vững mạnh.

Thường trực HĐND tỉnh