Hiệu quả từ cuộc vận động quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật

Hiện nay các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm 100% tủ súng, nhà kho, nhà xe, thực hiện đúng các chế độ, quy định về quản lý VKTB theo phân cấp, nhất là các xã, phường, thị trấn và chốt dân quân biên giới.