Giấy phép lái xe B1 hết hạng bị mất, có được cấp lại?

Người có giấy phép lái xe (GPLX) bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới ba tháng, được xét cấp lại GPLX.