“Sơ suất” từ phía cơ quan chức năng

Thay vì Ban quản lý rừng chuyển hồ sơ qua cho Hạt Kiểm lâm ký, sau đó, Hạt phải trực tiếp chuyển ngược lại cho Ban quản lý (để bổ sung thủ tục xin ý kiến cấp trên) thì lại chuyển qua tay của ông Nguyễn Văn Năm, tức người làm đơn xin tận thu cây. Sau đó mới xảy ra sự việc đáng tiếc như đã biết”.