Phụ nữ Sư đoàn 5 với mô hình “Tiếp sức mùa huấn luyện”

Sau thời gian hoạt động thí điểm, mô hình “Tiếp sức mùa huấn luyện” lan toả sâu rộng và được triển khai thực hiện ở cả 4 chi hội phụ nữ. Mô hình cũng đã được nhân rộng ở một số đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 7.