Tin an ninh trật tự trong tuần

Điểm tin an ninh trật tự tuần qua trên địa bàn tỉnh.