Gò Dầu: Khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Dầu đã chọn xã Phước Trạch làm điểm tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019.