Không để tội phạm hoành hành

Nhiều năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh luôn được duy trì và phát triển, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân.