Nhiều điểm mới, bảo vệ người tố cáo

Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 (Luật Tố cáo năm 2018) được Quốc hội thông qua ngày 12.6.2018, thay thế cho Luật Tố cáo số 03/2011/QH13, bao gồm 9 chương và 67 điều. So với Luật Tố cáo năm 2011, Luật đã tích hợp nhiều điểm mới, khắc phục được những hạn chế trong việc thực hiện quyền tố cáo cũng như công tác giải quyết tố cáo.