Biện pháp giáo dục tại xã, phường

Hỏi: Pháp luật quy định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn như thế nào?