Người dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc

Phong trào quần chúng tham gia tự quản, đã phát huy sức mạnh của các tổ tự quản, huy động quần chúng tại chỗ ngăn chặn kịp thời các hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ.