Quy chế quản lý và sử dụng biểu tượng (logo) tỉnh Tây Ninh

Cập nhật ngày: 16/06/2016 - 01:38

Biểu tượng Tây Ninh là hình ảnh tượng trưng cho tỉnh thể hiện truyền thống lịch sử, văn hóa, thế mạnh kinh tế, hướng phát triển và vị thế của Tây Ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Biểu tượng Tây Ninh sử dụng 03 màu sắc thể hiện: màu đỏ, xanh dương đậm và xanh dương lợt, tất cả thể hiện trên nền trắng. Chỉ số kỹ thuật của các màu sắc trên Biểu tượng Tây Ninh đã được phê chuẩn đối với phương pháp in bốn màu (CMYK).

Để góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh Tây Ninh với cả nước, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2016 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Biểu tượng (lo go) Tây Ninh.

Quy chế gồm 4 chương với 14 Điều. Bao gồm: Chương I: Những quy định chung, có 03 điều; Chương II: Quản lý, sử dụng Biểu tượng Tây Ninh, có 05 Điều; Chương III: Trách nhiệm và quyền hạn, có 05 Điều; Chương IV: Điều khoản thi hành.

>> Toàn văn Quy chế quản lý và sử dụng biểu tượng (logo) tỉnh Tây Ninh.

BTNO