CHỦ ĐỘNG KHẮC PHỤC CÁC KHÓ KHĂN TRONG XÂY DỰNG NTM