Ông Trần Quốc Tuấn không tranh cử Chủ tịch VFF

Một chính khách sẽ được giới thiệu để tranh cử với hai ứng viên còn lại là ông Nguyễn Công Khế và Cấn Văn Nghĩa.