Đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế

Người Hoa luôn có ý thức gìn giữ mối quan hệ cộng đồng chặt chẽ. Khi đến vùng đất mới lập nghiệp, người Hoa sinh sống tập trung, bao bọc, giúp đỡ nhau làm ăn và giữ gìn truyền thống văn hoá của dân tộc mình.