Khi vai trò của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng được phát huy

Với vai trò và chức năng của mình, Ban GSĐTCĐ thực hiện giám sát từ việc chuẩn bị đầu tư; đền bù giải phóng mặt bằng, tái định canh, định cư; theo dõi tình hình triển khai và tiến độ thực hiện các công trình, dự án…