Kiên quyết điều chỉnh, thu hồi vốn những đơn vị giải ngân chậm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân chỉ đạo, trong thời gian tới, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân và phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tình hình giải ngân chậm, kiên quyết điều chỉnh hoặc thu hồi vốn đối với những đơn vị giải ngân chậm hoặc không có khả năng giải ngân.