Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần xây dựng Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững

5 năm qua, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ngày càng được nâng cao trong đời sống chính trị - xã hội. Mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ngày càng được củng cố.