HĐND tỉnh: Khảo sát tình hình hoạt động của HĐND cấp xã tại huyện Dương Minh Châu

Vừa qua, ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã dẫn đầu Đoàn công tác HĐND tỉnh khảo sát về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã trên địa bàn huyện Dương Minh Châu.