Học giả quốc tế thảo luận quy chế pháp lý của đảo, đá tại Biển Đông

Các học giả thảo luận, đánh giá phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế cũng như tác động của phán quyết này đối với tình hình cụ thể ở Biển Đông hiện nay.