Hỗ trợ gần 1.000 ngư dân vào tránh trú áp thấp nhiệt đới

Tính đến 14 giờ ngày 4.11, đã có 81 tàu cá với gần 1.000 ngư dân các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Quảng Ngãi được giúp đỡ vào các Âu tàu tránh áp thấp nhiệt đới trên biển đông.