Tây Ninh với công tác thông tin tuyên truyền về biển, đảo

Trước diễn biến phức tạp liên quan đến chủ quyền biển, đảo thời gian qua, Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh đã tập trung chỉ đạo nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực để hướng về biển, đảo quê hương và đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh hưởng ứng rất mạnh mẽ.