Khi người thầy bị phạt (!)

Muốn củng cố vị thế của người thầy, xã hội phải thực sự “tôn sư trọng đạo” từ trong thâm tâm của mỗi người có đi học và có con cháu đi học, chứ không chỉ “tôn” và “trọng” trên đầu môi chót lưỡi.