Công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức, nhân sự

Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành một số quyết định về công tác tổ chức, cán bộ.