Muốn làm ngay cũng khó

Xoá bỏ biên chế là một ý tưởng hay, song trong điều kiện Việt Nam, tính khả thi của chủ trương này có vẻ hãy còn là vấn đề cần xem xét kỹ. Trước mắt cũng như lâu dài, hai hệ thống giáo dục (trong và ngoài công lập) vẫn song song tồn tại. Bởi vì giáo dục mang trong mình nó hai yếu tố, vừa có tính thị trường lại vừa có tính công ích, phúc lợi xã hội.