Kéo giãn lộ trình sử dụng vật liệu xây không nung

UBND tỉnh Tây Ninh đã có kiến nghị Bộ Xây dựng, đề xuất cho Tây Ninh lập lộ trình riêng để thực hiện việc sử dụng VLXKN. Đây là chủ trương hài hoà giữa những khó khăn thực tế của địa phương với quy định chung của ngành xây dựng cả nước.