Thêm nhiều chính sách hỗ trợ hộ nghèo

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo chương trình này bao gồm nhiều nhóm đối tượng khác nhau: người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo, hộ nghèo là người dân tộc thiểu số và phụ nữ thuộc hộ nghèo.