Tổ trật tự có “quá phận” ?

Cứ nhìn vào giấy xác nhận tự nguyện đóng góp chi phí xây dựng, sửa chữa chợ Ninh Đức do Tổ trật tự soạn sẵn và phát cho các tiểu thương tự nguyện đóng tiền xây dựng chợ sẽ nhận ra “uy quyền” đó.