Không dễ tìm được vị trí, mặt bằng

Thời gian qua, mặc dù các địa phương cấp xã đã có nhiều cố gắng trong việc quản lý và xử lý rác thải sinh hoạt, thế nhưng, việc thu gom rác thải ở nông thôn vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Trong đó, địa điểm tập kết, trung chuyển rác đang là vấn đề nan giải đối với chính quyền cấp xã hiện nay.