Từ phường, xã vì dân đến thành phố thông minh

Hơn nửa tháng đầu năm 2018, các vị đứng đầu Đảng bộ, chính quyền Thành phố Tây Ninh có cuộc đối thoại với người dân. Trong buổi đối thoại, sau khi nghe lãnh đạo thành phố trình bày những việc làm được, chưa làm được trong năm vừa qua và phác thảo dự kiến những việc sẽ làm trong năm mới, một vị cử toạ là cựu lãnh đạo của Thị xã ngày trước bày tỏ, nghe thì nghe nhưng mới tin tám chục phần trăm thôi, còn hai chục phần trăm thì… để đó, xem sao đã! Một vị cựu lãnh đạo khác nhận xét, đó là chuyện cũ “xáo” lại cho mới thôi. “Chuyện cũ xáo lại” ấy là gì? Đó là chuyện Thành phố mới phát động, triển khai từ năm 2017 và đang tiếp tục thực hiện trong năm 2018, gọi là xây dựng mô hình “Phường, xã vì dân”.