Họp Ban Chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh

Ngày 15.7, Ban Chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế- xã hội tỉnh giai đoạn 2017-2021 (BCĐ) tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động tháng 5, tháng 6 và đề ra nhiệm vụ trong tháng 7, tháng 8 năm 2019.