Xây dựng luật trên nguyên tắc xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, quyền và lợi ích của nhân dân

Kiên quyết rút khỏi chương trình hoặc yêu cầu lùi thời gian trình để tiếp tục chuẩn bị đối với các dự án chưa bảo đảm chất lượng hoặc không gửi hồ sơ đúng hạn luật định, Quốc hội cần bổ sung nguyên tắc xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đời sống của người dân nhằm kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.