Chủ tịch HĐND tỉnh đạt phiếu tín nhiệm cao  tuyệt đối

Chiều 11.12, tiếp tục ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khoá IX, Ban kiểm phiếu đã thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.