Biểu quyết thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen đến năm 2035

Sáng 20.4, HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường), xem xét, ban hành Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035.