Góp ý các nội dung trình tại kỳ họp HĐND cuối năm 2019

Phát biểu kết luận đối với từng lĩnh vực, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cơ bản thống nhất với các nội dung do các cơ quan trình tại hội nghị; và đề nghị các cơ quan tiếp thu góp ý của các đại biểu, hoàn chỉnh hồ sơ, thực hiện các bước theo quy trình để trình tại kỳ họp HĐND tới đây.