Thành phố Tây Ninh thi hành kỷ luật 12 đảng viên

Qua kiểm tra, UBKT Thành ủy đã thi hành kỷ luật 12 đảng viên, trong đó cảnh cáo 2 đảng viên, khiển trách 7 đảng viên, khai trừ ra khỏi Đảng 3 đảng viên.